Login voor leden

Nieuwsberichten

AVG bijeenkomst op 29 november 2017

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Door de invoering van de AVG gaat er veel veranderen. De Vereniging DOD organiseert op 29 november 2017 van 9.45 tot 12.00 uur in Ede een informatieve bijeenkomst om een en ander te verduidelijken. Alle partijen die het Convenant Privacy hebben ondertekend, zijn welkom op deze bijeenkomst. Heeft u interesse maar geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Vereniging DOD op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

ALV op 29 november 2017

Op woensdag 29 november is de Algemene Ledenvergadering van 13.00 tot 16.00 uur in Ede. Naast de gebruikelijke vergaderpunten worden de leden bijgepraat vanuit de diverse themagroepen. Tevens zal er een spreker zijn die aandacht zal besteden aan RIO. Ongeveer een maand van te voren ontvangen onze leden de uitnodiging en maximaal twee weken van tevoren de agenda en stukken.

 

Leidraad beleid overheid

Onderstaande link verwijst naar een belangrijk document over het mede te volgen beleid door de overheid in de digitale ontwikkeling.

 

https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2017/doordacht-digitaal/item7550

 

Help de Overstapservice Onderwijs (OSO) verbeteren

Werkt u op één van de bijna 9000 scholen die zijn aangesloten op de Overstapservice Onderwijs (OSO), heeft u  ervaring met OSO, en suggesties voor verbeteringen? Of heeft u OSO dit jaar om specifieke redenen nog niet gebruikt? Vul dan de enquête OSO 16/17 in en help OSO verbeteren.

Jaarlijks worden OSO en de betrokken administratiesystemen aangepast op basis van suggesties van gebruikers en naar aanleiding van technologische- of andere ontwikkelingen. Uw ervaring helpt om OSO te verbeteren, bijvoorbeeld onderdelen als:

-           het proces van klaarzetten en/of ophalen van overstapdossiers,
-           de inhoud van het overstapdossier dat wordt overgedragen,
-           de gebruiksvriendelijkheid van uw leerlingadministratiesysteem (LAS) en/of Regionaal Platform,
-           de ondersteuning vanuit OSO en de softwareleveranciers,
-           mogelijke andere belangrijke aspecten rond de overstap met OSO

Het invullen van de enquête kost u slechts 5 à 10 minuten. Ook als u geen gebruik heeft gemaakt van OSO, stellen we het zeer op prijs als u de vragenlijst invult. Deel deze enquête vooral met collega’s die ook willen helpen om OSO te verbeteren.

De resultaten van dit jaarlijkse tevredenheidsonderzoek zullen worden gepubliceerd op deze websiteOnderzoeksconferentie op 28 juni 2017

Ben je geïnteresseerd in wetenschappelijke inzichten in onderwijs en ICT? Kom dan naar de Onderzoeksconferentie op 28 juni a.s. Wetenschappers presenteren er hun recente onderzoeken. Ook ons 'eigen' VDOD lid Marinka Drost van Docentplus is één van de sprekers. Meld je nu aan door hier te klikken.

 

Algemene Ledenvergadering op 31 mei 2017

Op woensdag 31 mei is de (reguliere) ALV van 13.00 tot 16.00 uur in Ede. Naast de standaard punten die op de agenda staan zijn (zoals de jaarrekening 2016) wordt u als lid ook bijgepraat over de status van de diverse dossiers. Ongeveer een maand van tevoren ontvangen onze leden de uitnodiging.

 

Nieuwe leden in 2017 

Dit jaar hebben we al de volgende nieuwe leden welkom kunnen heten:

 

 • E-Loo BV
 • Bureau ICE

 

 
Extra Algemene Ledenvergadering op 27 maart 2017

Op maandag 27 maart a.s. (van 15.00 tot 17.00 uur, Ede) is er een extra ALV die in het teken staat van de stand van zaken rondom de Nummervoorziening. Aanmelden voor de ALV kan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


 

Themabijeenkomst toetsen

 Op maandag 13 maart a.s. is de themabijeenkomst Toetsen. In een gesprek met Cito is het idee ontstaan om als toets- en aanverwante leveranciers in een themabijeenkomst bij elkaar te komen. Het doel is om te verkennen welke zaken we pre-competitief kunnen afspreken om sterker te staan in overleggen met organisaties om het onderwijs heen. Inmiddels hebben zich meerdere VDOD leden aangemeld om deel te nemen aan deze themabijeenkomst. De leden worden op de hoogte gehouden van de uitkomsten ervan.

 

 Onderwijs en marktpartijen presenteren manifest voor ICT in het onderwijs

Zorg voor goed internet op scholen, verlaag de btw op digitale leermiddelen naar 6 procent en maak opleidingen mogelijk die leraren met academische vaardigheden afleveren. Die oproep doen onderwijs en marktpartijen aan de overheid in het manifest ‘Nú investeren in onderwijs van morgen’. Zij presenteerden het manifest donderdag 19 januari jl.

Scholen willen steeds meer gebruik maken van digitale (en adaptieve) leermiddelen. Hiermee kunnen zij leerlingen meer onderwijs op maat bieden en krijgen leraren sneller inzicht in hoe leerlingen zich ontwikkelen. Bovendien kunnen leerlingen zo kennis en vaardigheden opdoen waarbij ze later goed voorbereid de arbeidsmarkt opkomen.

Scholen lopen hierbij echter tegen belemmeringen aan. Zo zijn vele niet aangesloten op goed internet en lopen ze op tegen torenhoge kosten van digitaal lesmateriaal. Voor papieren boeken geldt een btw-tarief van 6 procent terwijl over digitale leermiddelen 21 procent moet worden betaald. Ook is de bekostiging van het onderwijs onvoldoende om in ICT te kunnen investeren.

Onderwijs, ouders en marktpartijen willen met het manifest laten zien dat zij zich samen verder zullen inzetten om ICT meer en beter in te zetten in het onderwijs. Zo willen ze samen meer digitaal lesmateriaal ontwikkelen. Ook is het belangrijk dat scholen leraren helpen om de benodigde vaardigheden op te doen waarmee ze goed met digitale leermiddelen kunnen werken.

De overheid moet ook haar verantwoordelijkheid nemen vinden de partijen, en zorgen dat de broodnodige randvoorwaarden hierbij in orde zijn, zoals goed internet. In veel verkiezingsprogramma’s ontbreekt aandacht voor dit belangrijke thema. Met een nieuw kabinet op komst, kan dat grote gevolgen hebben. ,,Als we niet nu investeren, lopen onze leerlingen achterstanden op en missen zij later aansluiting op de arbeidsmarkt.’’ aldus Simone Walvisch, vicevoorzitter van de PO-Raad.

Tot de ondertekenaars van het manifest behoren: PO-Raad, VO-raad, Kennisnet, Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), Ouders & Onderwijs, GEU, Heutink, Heutink ICT, Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners (VDOD), Federatie van Onderwijsvakorganisaties (FvOv), Beroepsvereniging Academici Basisonderwijs (BaB), de Rolf Groep en KBb-educatief.

Na de presentatie komt het manifest online beschikbaar. Wilt u het manifest ook ondersteunen? Laat uw stem horen op www.poraad.nl/ictmanifest

 

Algemene Ledenvergadering op 23 november 2016

Op woensdag 23 november a.s. is de ALV van 13.00 tot 16.00 uur. De vergadering is ten kantore van Fondo Services, Hertzstraat 2 te Ede. De agenda en stukken zijn aan de leden verzonden. Aan de orde komen o.a. de begroting 2017, het activiteitenplan 2017, de kadernotitie inrichting VDOD en een wijziging in de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Uiteraard worden de leden ook op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen over o.a. Saas certificaten, ILocs en de nummervoorziening.

 

Eindrapport tevredenheidsonderzoek OSO 15/16 gepubliceerd

Het eindrapport van het tevredenheidsonderzoek OSO 15/16 is gepubliceerd op de website van OSO. Via de volgende link kan het eindrapport worden bekeken: https://www.overstapserviceonderwijs.nl/nieuws/evaluatie-oso-scholen-geven-oso-een-7/


Van DOD naar OSO

Al geruime tijd is het streven bekend om voor het uitwisselen van leerlinggegevens bij een overstap naar een ander school met één standaard te gaan werken, t.w. de OSO standaard.De VDOD heeft daaraan meegewerkt en bevordert deze overstap van DOD naar OSO.

Dit najaar willen de PO en VO Raad , Kennisnet en de VDOD die besturen en scholen die OSO niet actief gebruiken stimuleren dat dit schooljaar wel te gaan doen. Om dit te bereiken zullen de Raden een bericht op hun site plaatsen (klik hier voor artikel) en opnemen in hun nieuwsbrief. Daarnaast stuurt Kennisnet medio oktober een mailing aan hun contactpersonen (medewerkers in de scholen). De leden van de VDOD zijn gevraagd om ook actief naar hun klanten te communiceren.

Op deze wijze worden alle contacten benut om de overgang van DOD naar OSO onder de aandacht te brengen en tevens uitgestraald dat dit een door alle partijen breed gedragen overstap betreft.

 

Nieuw onderzoek Thaesis
Op dit moment kunt u meedoen aan een nieuwe editie van Zaken in Educatie van Thaesis. Dit keer staat hij in het thema Innovatie in de Educatiesector. Meedoen aan het onderzoek kan tot 1 november 2016 door u aan te melden via de website van Thaesis: www.thaesis.nl.

 

Nieuwe leden in 2016

Dit jaar hebben we al de volgende nieuwe leden welkom kunnen heten:

 • Fringe Company (voorheen Trajectplanner)
 • Kunskapsskolan
 • Vipsnet BV
 • XSservice

Algemene Ledenvergadering op 23 november 2016
De komende Algemene Ledenvergadering van de Vereniging DOD is op woensdag 23 november van 13.00 tot 16.00 uur in Ede. Ongeveer twee weken van tevoren ontvangen de leden een uitnodiging en de bijbehorende stukken.

 
Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en toetsen

De VDOD is als branche organisatie direct actief betrokken geweest bij het opstellen van het convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en Toetsen.

Samen met de andere convenantspartijen (PO- en VO-Raad) en andere branche organisaties is er gestart met de implementatie van de afspraken uit het convenant en de Model Bewerkersovereenkomst, de als bijlage bij het convenant hoort.

Meer informatie kunt u vinden op http://doorbraakonderwijsenict.nl/privacy-waarborgen. 


Thaesis

Het bestuur van de VDOD is in 2015 benaderd door Thaesis met de vraag of de leden van de vereniging mee willen werken aan hun onderzoek Zaken in Educatie. Het bestuur denkt dat meedoen aan Zaken in Educatie interessant kan zijn voor alle VDOD leden. Meer informatie omtrent Zaken in Educatie vindt u op http://www.thaesis.nl/nl/inspiratie/zaken-in-educatie.html. Aanmelden voor het onderzoek kan ook via deze link. 


Nieuwe leden in 2015

 • Triple W ICT
 • Parantion
 • VanDijk.nl
 • digiDUIF
 • A-VISION
 • Up Learning
 • WIS services BV
 • Presentis
 • SnapIT
 • Vereniging voor Onderwijs Communicatie Platform (VOCP)
 • Driestar Educatief
 • Diataal BV
 • Digiloket

 

Uiteraard hopen we binnenkort nog meer nieuwe leden te mogen verwelkomen.


OSO voor VO-MBO?

EduStandaard, Kennisnet en de VDOD zijn verkennende gesprekken gestart om te onderzoeken hoe de overdracht van digitale dossiers tussen het VO en MBO op een veilige en gebruiksvriendelijke manier kan worden ondersteund. Uitgangspunten hierbij zijn onder andere de door SION (samenwerkingsverband van de zes sectorraden) beschreven standaard voor deze uitwisseling en de al aanwezige OSO-standaard die momenteel wordt uitgerold in het PO en VO.

 

Bij deze uitwisseling komt een aantal nieuwe vraagstukken aan de orde, zoals:

 

 • Is hier ook een landelijke voorziening nodig, zoals bij OSO?

 

 • Hoe wordt de toestemming door leerlingen geregeld?

 

 • In hoeverre kan de OSO-standaard voor VO-VO worden gebruikt voor deze overdracht?

De genoemde partijen zullen de komende tijd proberen om een advies te formuleren op deze punten. Eind dit jaar zal er een beslissing worden genomen over de start van een officieel project. 

Meer informatie
De standaard is te vinden op:

http://www.edustandaard.nl/afspraken-en-architectuur/beheerde-afspraken/vo-mbo-overstapdossier/

Voor vragen of opmerkingen over de standaard kunt u terecht bij: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Nieuwe statuten

Op 2 januari 2014 zijn de statuten gedeponeerd van de Vereniging DOD 'nieuwe stijl'. Vanaf dat moment is onze volledige naam 'Vereniging Digitale Onderwijs Dienstverleners'. Met onze leden kijken we vooruit naar alle mooie nieuwe projecten die we gaan starten ten bate van de eigen efficiency en die van onze klanten!