VDOD levert nuttige bijdrage aan NCO onderzoek

Dit voorjaar werd het bestuur van de VDOD benaderd met de vraag of zij als discussiepartner op wilde treden namens de leden die zijn gevraagd deel te nemen aan het Nationaal Cohort Onderzoek (NCO). Een constructief en ter zake kundig overleg met en namens alle relevante leden van de VDOD zorgden ervoor dat dit project op een veilige en verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Het NCO is een initiatief van het NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) en zal een langdurig (ca. 10 jaar) onderzoek omvatten. Het doel is om scholen inzicht te geven in de kwaliteit van het onderwijsproces. Hiertoe is het belangrijk dat scholen inzicht hebben in de leerwinst of leergroei van hun leerlingen.

Het bestuur vroeg zich af in hoeverre het onderzoek rekening houdt met de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van privacy (AVG). Daarnaast kunnen er vragen worden gesteld bij de investeringen die de relevante SWL moeten doen om aan het verzoek tot datalevering tegemoet te komen.  Vanuit het bestuur, aangevuld met enkele leden, zijn in dit voorjaar een tweetal gesprekken gevoerd en is veel informatie uitgewisseld. De overleggen hebben in goede harmonie plaatsgevonden, maar brachten wel een aantal omissies aan het licht.

De overleggen vonden in goede harmonie plaats, maar brachten wel een aantal omissies aan het licht. Het uiteindelijke resultaat is zeker positief te noemen:

  • Ouders krijgen de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van gegevens van hun kind(eren);
  • Scholen worden gewezen op hun plicht om ouders te informeren en met hun SWL een verwerkersovereenkomst te sluiten;
  • Scholen die deelnemen aan het onderzoek sluiten een Verwerkersovereenkomst met het CBS;
  • Het NCO is bereid om met de SWL te overleggen of de resultaten vanuit het LAS/LVS aan de scholen getoond kunnen worden;
  • De SWL die gevraagd zijn om data aan te leveren hebben een offerte bij NCO in mogen dienen voor de kosten die deze ontwikkeling met zich meebrengt.

 

 

Heb je vragen voor het event of iets toe te voegen?